好文诗网_古诗文大全鉴赏
先秦 两汉 魏晋 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 现代

人生到处知何似 ,应似飞鸿踏雪泥

(8人评价) 5

朝代:宋朝

作者:苏轼

 

出自宋代诗人苏轼 <和子由渑池怀旧 Recalling the Old Days at Mianchi in the Same Rhymer as Zi You's Poem> 
人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥: 泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西

rén shēng dào chù zhī hé sì
人生到处知何似What do you think is human life like here or there?

yīng sì fēi hóng tà xuě ní
应似飞鸿踏雪泥It seems like a swan's traces on mud or on snow.

ní shàng ǒu rán liú zhǐ zhǎo
泥上偶然留指爪See the claw and nail prints by chance mud and snow bear.

hóng fēi nà fù jì dōng xī
鸿飞那复计东西Will the flying swan care what it has left below?

lǎo sēng yǐ sǐ chéng xīn tǎ
老僧已死成新塔The old monk, dead, has left but a dagoba new;

huài bì wú yóu jiàn jiù tí
坏壁无由见旧题The verse we wrote was gone with the wall in decay.

wǎng rì qí qū hái jì fǒu
往日崎岖还记否What I remember of the journey made with you

lù shàng rén kùn jiǎn lǘ sī
路上人困蹇驴嘶Is a weary long way and the lame donkey's bray.


注释


子由:即苏轼弟苏辙,字子由。渑(miǎn)池:地名,今属河南。

“人生”句:此是和作,苏轼依苏辙原作中提到的雪泥引发出人生之感。查慎行、冯应榴以为用禅语,王文诰已驳其非,实为精警的譬喻,故钱钟书《宋诗选注》指出:“雪泥鸿爪”,“后来变为成语”。

老僧:即指奉闲。苏辙原唱“旧宿僧房壁共题”自注:“昔与子瞻应举,过宿县中寺舍,题其老僧奉闲之壁。”古代僧人死后,以塔葬其骨灰。

坏壁:指奉闲僧舍。嘉祐三年(1056年),苏轼与苏辙赴京应举途中曾寄宿奉贤僧舍并题诗僧壁。

蹇(jiǎn)驴:腿脚不灵便的驴子。蹇,跛脚。苏轼自注:“往岁,马死于二陵(按即崤山,在渑池西),骑驴至渑池。”


翻译


人生在世,到这里、又到那里,偶然留下一些痕迹,你觉得像是什么?我看真像随处乱飞的鸿鹄,偶然在某处的雪地上落一落脚一样。

它在这块雪地上留下一些爪印,正是偶然的事,因为鸿鹄的飞东飞西根本就没有一定。

老和尚奉闲已经去世,他留下的只有一座藏骨灰的新塔,我们也没有机会再到那儿去看看当年题过字的破壁了。

你还记得当时往渑池的崎岖旅程吗?——路又远,人又疲劳,驴子也累得直叫。

老僧已死成新塔,坏壁无由见旧题。 往日崎岖还记否,路长人困蹇驴嘶。
赏析


此诗前四句一气贯串,自由舒卷,超逸绝伦,散中有整,行文自然。首联两句,以雪泥鸿爪比喻人生。一开始就发出感喟,有发人深思、引人入胜的作用,并挑起下联的议论。次联两句又以“泥”“鸿”领起,用顶针格就“飞鸿踏雪泥”发挥。鸿爪留印属偶然,鸿飞东西乃自然。偶然故无常,人生如此,世事亦如此。他用巧妙的比喻,把人生看作漫长的征途,所到之处,诸如曾在渑池住宿、题壁之类,就像万里飞鸿偶然在雪泥上留下爪痕,接着就又飞走了;前程远大,这里并非终点。人生的遭遇既为偶然,则当以顺适自然的态度去对待人生。果能如此,怀旧便可少些感伤,处世亦可少些烦恼。苏轼的人生观如此,其劝勉爱弟的深意亦如此。此种亦庄亦禅的人生哲学,符合古代士大夫的普遍命运,亦能宽解古代士大夫的共同烦恼,所以流布广泛而久远。

后四句照应“怀旧”诗题,以叙事之笔,深化雪泥鸿爪的感触。五、六句言僧死壁坏,故人不可见,旧题无处觅,见出人事无常,是“雪泥”、“指爪”感慨的具体化。尾联是针对苏辙原诗“遥想独游佳味少无言骓马但鸣嘶”而引发的往事追溯。回忆当年旅途艰辛,有珍惜现在勉励未来之意,因为人生的无常,更显人生的可贵。艰难的往昔,化为温情的回忆,而如今兄弟俩都中了进士,前途光明,更要珍重如今的每一时每一事了。在这首早期作品中,诗人内心强大、达观的人生底蕴已经得到了展示。全诗悲凉中有达观,低沉中有昂扬,读完并不觉得人生空幻,反有一种眷恋之情荡漾心中,犹如冬夜微火。于“怀旧”中展望未来,意境阔远。诗中既有对人生来去无定的怅惘,又有对前尘往事的深情眷念。

此诗的重心在前四句,而前四句的感受则具体地表现在后四句之中,从中可以看出诗人先前的积极人生态度,以及后来处在颠沛之中的乐观精神的底蕴。全篇圆转流走,一气呵成,涌动着散文的气脉,是苏轼的名作之一。 

清代纪昀:“前四句单行入律,唐人旧格;而意境恣逸,则东坡本色。”(《始己评苏诗》卷三)

    此诗作于苏轼经渑池(今属河南),忆及苏辙曾有《怀渑池寄子瞻兄》一诗,从而和之。苏辙十九岁时,曾被任命为渑池县主簿,未到任即中进士。他与苏轼赴京应试路经渑池,同住县中僧舍,同于壁上题诗。宋仁宗嘉祐六年(1061年)冬,苏轼赴陕西凤翔做官,又要经过渑池。苏辙送苏轼至郑州,分手回京,作《怀渑池寄子瞻兄》。诗云:“相携话别郑原上,共道长途怕雪泥。归骑还寻大梁陌,行人已度古崤西。曾为县吏民知否?旧宿僧房壁共题。遥想独游佳味少,无言骓马但鸣嘶。”苏轼因作此诗相和。

苏轼对联集锦


精彩推荐

苏轼的古诗大全

作者介绍

苏轼
{$view->author} 苏轼(1037-1101),北宋文学家、书画家、美食家。字子瞻,号东坡居士。汉族,四川人,葬于颍昌(今河南省平顶山市郏县)。一生仕途坎坷,学识渊博,天资极高,诗文书画皆精。其文汪洋恣肆,明白畅达,与欧阳修并称欧苏,为“唐宋八大家”之一;诗清新豪健,善用夸张、比喻,艺术表现独具风格,与黄庭坚并称苏黄;词开豪放一派,对后世有巨大影响,与辛弃疾并称苏辛;书法擅长行书、楷书,能自创新意,用笔丰腴跌宕,有天真烂漫之趣,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称宋四家;画学文同,论画主张神似,提倡“士人画”。著有《苏东坡全集》和《东坡乐府》等。.▶

苏轼诗词名言

 • 减字木兰花·赠润守许仲涂

  zhèng zhuāng hǎo kè ,róng wǒ zūn qián xiān duò zé  郑庄好客,容我尊前先堕帻。  古:仄平仄仄 平仄平平通通仄 ◆帻【入声十一陌】 今:仄平仄仄 平仄平平平仄平 ◆帻【二波,o,e,uo】 luò bǐ shēng fēng ,jí jí shēng míng bú fù gōng   落笔生风,籍

 • 惆怅东栏一株雪,人生看得几清明。

  chóu chàng dōng lán yī zhū xuě ,rén shēng kàn dé jǐ qīng míng    惆怅东栏一株雪,人生看得几清明 古:平仄平平仄平仄 平平通仄仄平平◆明【下平八庚】 今:平仄平平通平仄 平平通通通平平◆明【十一庚,eng,ing(ieng),ong(ueng)iong,(üeng)】

 • 十年生死两茫茫,不思量,自难忘。

  shí nián shēng sǐ liǎng máng máng ,bú sī liàng ,zì nán wàng 。   十年生死两茫茫,不思量,自难忘。 古:仄平平仄仄平平 通通通 仄通通◆忘【下平七阳】【去声二十三漾】 今:平平平仄仄平平 通平通 仄通仄◆忘【十唐,ang,iang,uang】

 • 回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

  huí shǒu xiàng lái xiāo sè chù ,guī qù ,yě wú fēng yǔ yě wú qíng   回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴 古:通仄仄平平仄仄 平仄 仄平平仄仄平平◆晴【下平八庚】 今:平仄仄平平仄仄 平仄 仄平通仄仄平平◆晴【十一庚,eng,ing(ieng),ong(ueng)iong,(üeng)】

 • 竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

  zhú zhàng máng xié qīng shèng mǎ ,shuí pà ?yī suō yān yǔ rèn píng shēng    竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。    古:仄仄平平通通仄 平仄 仄平平仄通平平◆生【下平八庚】 今:平仄平平平通仄 平仄 通平平仄通平平◆生【十一庚,eng,ing(ieng),ong(ueng)iong,(üeng)】 出自:

猜您喜欢的分类:

著名诗人

李白的古诗 杜甫的古诗​ 白居易的诗 辛弃疾的词 王维的诗

苏轼的词 李清照诗词 杜牧的诗 陆游的诗 陶渊明的诗

王安石的诗 曾国藩的诗 毛泽东诗词 岑参的诗 孟浩然的诗

贺知章的诗 王勃的诗 李商隐的诗 李贺的诗 柳宗元的诗

黄庭坚的诗 欧阳修的诗 梅尧臣的诗 文天祥的诗

杨万里的诗 范成大的诗 范仲淹的诗


© 2020好诗文网 | 好诗大全 诗句大全 古文翻译 唐诗三百首 宋词精选 元曲精选  古诗文网