好文诗网_古诗文大全鉴赏
先秦 两汉 魏晋 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 现代

苦含情,遣谁听? 烟敛云收,依约是湘灵

(2人评价) 5

朝代:宋朝

作者:苏轼

 

出自宋代诗人苏轼<江城子·凤凰山下雨初晴 Tune: A Riverside Town on Lake >

凤凰山下雨初晴,水风清,晚霞明。一朵芙蕖,开过尚盈盈。何处飞来双白鹭,如有意,慕娉婷。

fèng huáng shān xià yǔ chū qíng
凤凰山下雨初晴It turns fine after rain below the Phoenix Hill,

shuǐ fēng qīng ,wǎn xiá míng
水风清,晚霞明Waves and wind light, rainbow clouds bright.

yī duǒ fú qú ,kāi guò shàng yíng yíng
一朵芙蕖,开过尚盈盈A lotus flower past full bloom beams with smile still.

hé chù fēi lái shuāng bái lù
何处飞来双白鹭Where comes in flight a pair of egrets white

rú yǒu yì ,mù pīng tíng
如有意,慕娉婷As if inclined to care for maiden fair.

hū wén jiāng shàng nòng āi zhēng
忽闻江上弄哀筝Suddenly on the stream music comes to the ear.

kǔ hán qíng ,qiǎn shuí tīng
苦含情,遣谁听Who would not hear such feeling drear?

yān liǎn yún shōu
烟敛云收Away clouds and mist clear;

yī yuē shì xiāng líng
依约是湘灵The Spirit of River Xiang seems to appear.

yù dài qǔ zhōng xún wèn qǔ
欲待曲终寻问取When music ends, I would inquire for the lutist dear.

rén bú jiàn ,shù fēng qīng
人不见,数峰青She seems to disappear, but leaves the blue peaks clear.


注释


⑴江城子:词牌名,又名“江神子”,原为单调,至苏轼始变为双调,共七十字,上下片都是七句五平韵。张先:字子野,北宋词人,年长苏轼四十七岁。

⑵同赋:用同一词牌,取同一题材填词。

⑶凤凰山:在杭州之南。

⑷芙蕖(qú):即荷花。

⑸盈盈:轻盈美丽的样子,此处用来映衬弹筝姑娘的姿态。

⑹白鹭:鹭的一种,又称鹭鸶。此处暗指爱慕弹筝人的男子。

⑺娉(pīng)婷(tíng):形容女子美好的姿态。汉代辛延年《羽林郎》诗:“不意金吾子,娉婷过我庐。”

⑻弄:弹奏。哀筝:悲凉的筝声。

⑼苦:甚、极的意思。

⑽遣:使,教。

烟敛云收:仙人在天上驾云而行,所到之处烟云缭绕。烟敛云收,是指仙人收起云雾,下凡到人间,此处是把弹筝姑娘比作下凡的仙人。

⑿湘灵:古代传说中的湘水之神。《楚辞·远游》:“使湘灵鼓瑟兮,令海若舞冯夷。” 洪兴祖补注:“此 湘灵乃湘水之神,非湘夫人也。”此处暗指弹筝姑娘飘渺超绝。

⒀“欲待”三句:用唐代钱起《省试湘灵鼓瑟》诗句:“曲终人不见,江上数峰青。”


翻译


雨后初晴的凤凰山下,云淡风清,明丽的晚霞映衬着湖光山色。湖面上的一朵荷花亭亭玉立,虽然开过了,但是仍然美丽、清净。不知从什么地方飞来一对白鹭,它们就好像有意来倾慕弹筝人的美丽一样,特意停留在水面上。

忽然听见江上哀伤的调子,含着悲苦,又有谁忍心去听?烟霭为之敛容,云彩为之收色,这曲子就好像是湘水女神奏瑟在倾诉自己的哀伤。一曲终了,她已经飘然远逝,只见青翠的山峰,仍然静静地立在湖边,仿佛那哀怨的乐曲仍然回荡在山间水际。
忽闻江上弄哀筝,苦含情,遣谁听!烟敛云收,依约是湘灵。欲待曲终寻问取,人不见,数峰青。

赏析

作者富有情趣地紧扣“闻弹筝”这一词题,从多方面描写弹筝者的美好与音乐的动人。词把弹筝人置于雨后初晴、晚霞明丽的湖光山色中,使人物与景色相映成趣,音乐与山水相得益彰。

在对人物的描写上,作者运用了比喻和衬托的手法。开头三句写山色湖光,只是作为人物的背景画面。“一朵芙蕖”两句紧接其后,既实写水面荷花,又是以出水芙蓉比喻弹筝的美人,收到了双关的艺术效果。从结构上看,这一表面写景,而实则转入对弹筝人的描写,真可说是天衣无缝。据《墨庄漫录》,弹筝人三十余岁,“风韵娴雅,绰有态度”,此处用“一朵芙蕖开过尚盈盈”的比喻写她,不仅准确,而且极有情趣。接着便从白鹭似也有意倾慕来烘托弹筝人的美丽。词中之双白鹭实是喻指二客呆视不动的情状。

下片则重点写音乐。从乐曲总的旋律来写,故曰“哀筝”,从乐曲传达的感情来写,故言“苦含情”;谓“遣谁听”,是说乐曲哀伤,谁能忍听,是从听者的角度来写;此下再进一步渲染乐曲的哀伤,谓无知的大自然也为之感动:烟霭为之敛容,云彩为之收色;最后再总括一句,这哀伤的乐曲就好像是湘水女神奏瑟倾诉自己的哀伤。湘灵,用娥皇、女英之典故。词写到这里,把乐曲的哀伤动人一步一步地推向最高峰,似乎这样哀怨动人的乐曲非人间所有,只能是出自像湘水女神那样的神灵之手。与此同时,“依约是湘灵”这总绾乐曲的一句,又隐喻弹筝人有如湘灵之美好。词的最后,承“依约”一句正待写人,却又采取欲擒故纵的手法,不仅没有正面去描写人物,反而写弹筝人已飘然远逝,只见青翠的山峰仍然静静地立湖边,仿佛那哀怨的乐曲仍然荡漾山间水际。“人不见,数峰青”两句,用唐代诗人钱起省试湘灵鼓瑟》诗“曲终人不见,江上数峰青”,是那样的自然、贴切而又不露痕迹。它不仅意象动人,而且结构上还暗承“依约是湘灵”一句,把上下用典结合起来。“数峰青”又回应词的开头“凤凰山下雨初晴”描写的雨过山青的景象,真可谓言尽而味永。

四川大学教授邱俊鹏:这首词在写作上的最大特点,是富于情趣。(《苏轼诗文鉴赏辞典》)

此词是苏轼于熙宁五年(1072年)至熙宁七年(1074年)杭州通判任上与当时已八十余岁的著名词人张先同游西湖时所作。据《墨庄漫录》载:东坡在杭州,一日游西湖,见湖心有一彩舟渐近,中有一女风韵娴雅,方鼓筝,二客竞目送之。一曲未终,人翩然不见。公因作此长短句戏之。

试题知识重点

1、开头三小句写景,其主要作用是什么?(2分)
 
  1写、美丽的山色湖光是为人物设置背景,使人物与自然景物相映成趣。或写山色湖光为人物出场交代背景,以景的美丽衬托人的美丽。(2分)
 
  2、上片运用多种修辞手法修辞手法描写弹筝女,请写出两种并作具体分析。(4分)
 
  2、比喻或双关(1分),“一朵芙蕖,开过尚盈盈”,写花的美丽轻盈,其实是借出水芙蓉比喻弹筝的美人,一语双关(1分);衬托(1分)“何处飞来双白鹭,如有意,慕娉婷”将白鹭人格化,以白鹭有意倾慕来衬托弹筝女的美丽(1分)。(共4分,若答出“拟人”也可得分)
 
  3、下片最后三小句诗意味深长,试作简要评析。(2分)
 
  3、后三小句采用欲擒故纵的手法,不仅没有写人,写音乐,反而写弹筝人已飘然远逝,(1分)只见青翠的山峰仍然静静地立在湖边,仿佛那哀怨的乐曲仍然荡漾在山间水际,萦绕在人的心头,言有尽而意无穷(1分)。(共2分,只要言之成理即可酌情得分)
 
  二:
 
  1.上片是怎样塑造一位美丽的弹筝女子形象的?请结合词句分析(6分)
 
  1.运用比喻和衬托的手法来塑造,前三句用美丽的湖光山色来衬托人之美,接着用荷花作比,极言其风姿绰约。后三句用白鹭似也有意倾慕来烘托弹筝人的美丽。(手法各1分,“衬托”答成“侧面描写”也可。结合诗句分析效果各2分)
 
  2.下片划线句子在艺术手法上有什么特点?请简要分析。(5分)
 
  2.弹筝人已飘然远逝,只见青翠的山峰仍然静静地立在湖边,仿佛那哀怨的乐曲仍然荡漾在山间水际。以景结情,以宁静之美侧面烘托音乐的效果。(手法2分,效果1分,结合诗句分析2分)


精彩推荐

苏轼的古诗大全


作者介绍

苏轼
{$view->author} 苏轼(1037-1101),北宋文学家、书画家、美食家。字子瞻,号东坡居士。汉族,四川人,葬于颍昌(今河南省平顶山市郏县)。一生仕途坎坷,学识渊博,天资极高,诗文书画皆精。其文汪洋恣肆,明白畅达,与欧阳修并称欧苏,为“唐宋八大家”之一;诗清新豪健,善用夸张、比喻,艺术表现独具风格,与黄庭坚并称苏黄;词开豪放一派,对后世有巨大影响,与辛弃疾并称苏辛;书法擅长行书、楷书,能自创新意,用笔丰腴跌宕,有天真烂漫之趣,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称宋四家;画学文同,论画主张神似,提倡“士人画”。著有《苏东坡全集》和《东坡乐府》等。.▶
猜您喜欢的分类:

著名诗人

李白的古诗 杜甫的古诗​ 白居易的诗 辛弃疾的词 王维的诗

苏轼的词 李清照诗词 杜牧的诗 陆游的诗 陶渊明的诗

王安石的诗 曾国藩的诗 毛泽东诗词 岑参的诗 孟浩然的诗

贺知章的诗 王勃的诗 李商隐的诗 李贺的诗 柳宗元的诗

黄庭坚的诗 欧阳修的诗 梅尧臣的诗 文天祥的诗

杨万里的诗 范成大的诗 范仲淹的诗


© 2018 好诗文网 | 好诗大全 诗句大全 古文翻译 唐诗三百首 宋词精选 元曲精选 黄道吉日  手机版