好文诗网_古诗文大全鉴赏
先秦 两汉 魏晋 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 现代

“朝云信断知何处,应作襄王春梦去”

(7人评价) 5

朝代:宋朝

作者:晏几道

 

出自宋代诗人晏几道<木兰花·秋千院落重帘暮 Tune: Magnolia Flower>

木兰花·秋千院落重帘暮

qiū qiān yuàn luò zhòng lián mù
秋千院落重帘暮, The sunsets over the garden swing and curtained bower;

cǎi bǐ xián lái tí xiù hù
彩笔闲来题绣户Within embroidered doors my pen's made verse with ease.

qiáng tóu dān xìng yǔ yú huā
墙头丹杏雨余花Red apricots Fade over the wall after the shower;

mén wài lǜ yáng fēng hòu xù
门外绿杨风后絮Green willow catkins out of doors waft in the breeze.

cháo yún xìn duàn zhī hé chù
朝云信断知何处Where is my morning cloud leaving nor word nor trace?

yīng zuò xiāng wáng chūn mèng qù
应作襄王春梦去She must have gone into another's vernal dream.

zǐ liú rèn dé jiù yóu zōng
紫骝认得旧游踪, My piebald horse still knows my old-time roving place;

sī guò huà qiáo dōng pàn lù
嘶过画桥东畔路It neighs on passing a painted bridge over an eastern stream.


注释

①彩笔:江淹有五彩笔,因而文思敏捷。

②襄王春梦:实为先王梦之误传。“先王”游高唐,梦神女荐枕,临去,神女有“旦为行云,暮为行雨”语。(见宋玉《高唐赋序》)

③紫骝:本来指一种马,这里泛指骏马。
翻译
秋千院落重帘暮。彩笔闲来题绣户。墙头丹杏雨余花,门外绿杨风后絮。
院落里秋千摇曳,重重的帘幕低垂,闲暇时在华丽的门上挥笔题诗。墙里佳人犹如出墙红杏雨后花,门外游子好像绿杨飞絮随风飘。

音讯断了,犹如飞逝的轻云,不知她身处何方?就做个襄王觅神女的好梦让我归去。紫骝马还认得旧时游玩路迹,嘶叫着跑过了画桥东边路。

赏析

晏几道写情沉郁顿挫,除感情真挚外,艺术表现上也别具一格,这就是:以婉曲的方式表情达意,尽量避免尽情直泻。此词充分体现了这一特点,是一首以深婉含蓄见长的言情词。

上片前两句写旧地重游时似曾相识的情景。在这秋千院落、垂帘绣户之内,仿佛有一位佳人在把笔题诗。佳人是谁,词中未作交代。然从过片“朝云”二字来看,可能是指莲、鸿、苹、云中的一位。“秋千院落”,本是佳人游戏之处,如今不见佳人,唯见秋千,已有空寂之感;益之以“重帘暮”一词,暮色苍茫,帘幕重重,其幽邃昏暗可知。在这种环境中居住的佳人,孤寂无聊,难以解忧。“彩笔闲来题绣户”一句,作出了回答。“彩笔”,即五色笔,相传南朝梁代江淹,才思横溢,名章隽语,层出不穷,后梦中为郭璞索还彩笔,从此作品绝无佳者。这位佳人闲来能以彩笔题诗,可见位才女。“题绣户”者,当窗题诗耳。一位佳人当窗题诗之美景,当系词人旧地重游所想见的,这位佳人已经不在了。

上片歇拍两句,主要写词人从外面所看到的景色,以及由此景色所触发的情思。此时词人恍如从幻梦中醒来,眼前只见一枝红杏出墙头,几树绿杨飘白絮。美丽的景色勾起美好的回忆,那红杏就象昔日佳人娇艳的容颜,经过风吹雨打已变得憔悴;那绿杨飘出的残絮又好似词人漂泊的行踪,幸喜又回到故枝。这工整的一联,韵致缠绵,寄情深远,以眼前景,写胸中情,意寓言外。

过片用楚王梦遇巫山神女的典故,表达对这位佳人的怀念。据《小山词》自序云,莲、鸿、苹、云四位歌妓,后来“俱流转于人间”,不知去向。这里说佳人象朝云一样飞去,从此音信杳然,也许又去赴另一个人的约会。事虽出于猜想,但却充满关切之情,从中也透露了这位女子沦落风尘的消息。惝恍迷离,昨梦前尘,尽呈眼底。
朝云信断知何处。应作襄王春梦去。紫骝认得旧游踪,嘶过画桥东畔路。
结拍词意陡转,从佳人写到自己。然而似离仍合,虚中带实,形象更加优美,感情更加深挚。词人不说这位佳人的住处他很熟悉,而偏偏以拟人化的手法,托诸骏马。这一比喻很符合词人作为贵家子弟的身分,可知词人确曾身骑骏马,来到这秋千深院,与玉楼绣户中人相会。由于常来常往,连马儿也认得游踪了。紫骝骄嘶,柳映画桥,意境极美,这是虚中写实,实中有虚。清人沈谦说:“填词结句,或以动荡见奇,或以迷离称胜,著一实语,败矣。康伯可‘正是销魂时候也,撩乱花飞’;晏叔原‘紫骝认得旧游踪,嘶过画桥东畔路’;秦少游‘放花无语对斜晖,此恨谁知’,深得此法。”(《填词杂说》)所说颇中肯綮。

此词以深婉含蓄见胜。黄蓼园《蓼园词选》分析此词:“首二句别后,想其院宇深沉,门阑紧闭。接言墙内之人,如雨余之花;门外行踪,如风后之絮。后段起二句言此后杳无音信,末二句言重经其地,马尚有情,况于人乎?”然而,这些意蕴,作者都未实说,而是为读者留下了充分的想象空间。

木兰花·秋千院落重帘暮》由晏几道创作,被选入《宋词三百首》。这是一首描写恋情的词。上阕写别后回想以前闲来绣户彩笔题诗,突出文字姻缘。现在恐怕欢尽人散,庭院冷落,暗写别离:墙内之人如雨后杏花,墙外之人似风后柳絮,沦落凄迷,情意缠绵。下阕写对佳人的深深怀念。“朝云”两句以楚王游高唐与神女欢洽的神话,写与恋人离别后音讯全无,只有凭春梦相见了。最后二句又更进一层,说自己的马尚能记得恋人的住处,从“画桥东畔路”上经过时,竟长嘶而鸣。

全词虚实相生,幻境与实境完美融合,极具浪漫主义色彩,意境优美。


精彩推荐

晏几道的古诗大全


作者介绍

晏几道
{$view->author} 晏几道(1030-1106,一说1038—1110 ,一说1038-1112),男,汉族,字叔原,号小山,著名词人,抚州临川文港沙河(今属江西省南昌市进贤县)人。晏殊第七子。历任颍昌府许田镇监、乾宁军通判、开封府判官等。性孤傲,晚年家境中落。词风哀感缠绵、清壮顿挫。一般讲到北宋词人时,称晏殊为大晏,称晏几道为小晏。《雪浪斋日记》云:“晏叔原工小词,不愧六朝宫掖体。”如《鹧鸪天》中的“舞低杨柳楼心月,歌尽桃花扇底风”等等词句,备受人们的赞赏。.▶
猜您喜欢的分类:

著名诗人

李白的古诗 杜甫的古诗​ 白居易的诗 辛弃疾的词 王维的诗

苏轼的词 李清照诗词 杜牧的诗 陆游的诗 陶渊明的诗

王安石的诗 曾国藩的诗 毛泽东诗词 岑参的诗 孟浩然的诗

贺知章的诗 王勃的诗 李商隐的诗 李贺的诗 柳宗元的诗

黄庭坚的诗 欧阳修的诗 梅尧臣的诗 文天祥的诗

杨万里的诗 范成大的诗 范仲淹的诗


© 2018 好诗文网 | 好诗大全 诗句大全 古文翻译 唐诗三百首 宋词精选 元曲精选 黄道吉日  手机版