好文诗网_古诗文大全鉴赏
先秦 两汉 魏晋 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 现代

“连雨不知春去,一晴方觉夏深”

(4人评价) 5

朝代:宋朝

作者:范成大

 

lián yǔ bú zhī chūn qù ,yī qíng fāng jiào xià shēn

  连雨不知春去,一晴方觉夏深

古:平仄通平平仄 仄平平仄仄通 ◆深【下平十二侵】【去声二十七沁】
今:平仄通平平仄 通平平通仄平 ◆深【九文,en,in(ien),un(uen),ün(üen)】

出自:宋代·范成大《喜晴》

连雨不知春去,一晴方觉夏深释义】:
连雨不知春去,一晴方觉夏深
院墙下的竹笋也长大出落成为竹林,因为连续多天的梅子雨,我不知春天已经悄悄离去,直到今天忽然雨过天晴,我才发觉,此时已是深夏时分。

这首诗的标题是喜晴,从这里可以读出作者的心情转变。因为我来自南方,对于梅雨季节很熟悉,这时候几乎天天都在下雨,有时候是阴雨连绵,有时候是倾盆大雨,非常不便于出行。

而且空气湿度很大,家里的衣物很容易受潮霉烂,天天下雨闷在潮湿的家里会让人觉得自己都要发了霉,所以这个梅雨也被叫做发霉的那个霉雨。

在这样的雨季,范成大的心情也就可想而知了,在连续的雨天里,他闷在潮湿的家中闭门不出,不知道春天已经悄悄离去,直到这一天陡然雨过天晴,空气清新流畅。

蓝天上白云朵朵,池塘里蛙声阵阵,窗外已是梅熟蒂落,一地金黄,墙下也是笋成新竹,满院青翠。看到此情此景,诗人的心里终于由烦闷而一转,变为欣喜和得意了。

注释:

:《唐韻》力延切《集韻》《韻會》陵延切《正韻》靈年切,音漣。《說文》員連也。《玉篇》合也,及也。《廣韻》續也,還也。《集韻》屬也。《正韻》接也。《詩·大雅》執訊連連。《朱傳》屬續貌。《禮·王制》十國為連,連有帥。《齊語》四裏為連,十連為鄕。《後漢·韓康傳》連徵不至。

:《漢語常用字,讀作yǔ或者yù,最早見於甲骨文,甲骨文和金文的雨字像從天空降落水滴的樣子。本義是雲層中降向地面的水滴;由雲層中降向地面的水滴引申為朋友,也可比喻離散;又可用來比喻恩澤,像雨一樣潤澤大地萬物;這些意義的“雨”讀為yǔ。文言文中用為動詞,指降雨,讀yù;又用來比喻像雨一樣地降落。

不知[bù zhī]:是指對於某種事物不清楚和不理解,和知道的意思相反。

:“春,推也”,也即有“春陽撫照,萬物滋榮”之意,故又可延伸至生機勃勃,充滿活力等意。

:《唐韻》《集韻》《韻會》丘據切,墟去聲。《說文》人相違也。《廣韻》離也。《增韻》來去,離去,去就之去。《玉篇》行也。《史記·莊助傳》汲黯招之不來,麾之不去。

:《唐韻》《韻會》:於悉切。《集韻》《正韻》:益悉切,漪入聲。《說文》:惟初大始,道立於一。造分天地,化成萬物。《廣韻》:數之始也,物之極也。《易·系辭》:天一地二。《老子·道德經》:道生一,一生二。又《廣韻》:同也。《禮·樂記》:禮樂政,其極一也。《史記·儒林傳》:韓生推詩之意,而為內外傳數萬言,其語頗與齊魯閑殊,然其歸一也。


:〔古文〕《唐韻》府良切《集韻》《韻會》分房切,音芳。《說文》並船也。象兩舟省總頭形。或從水作汸。《詩·周南》江之永矣,不可方思。《傳》方,泭也。《釋文》小筏曰泭。《爾雅·釋水》大夫方舟。《注》並兩船。《史記·酈食其傳》方船而下。《注》謂船也。


:〔古文〕覐《唐韻》古嶽切《集韻》《韻會》《正韻》訖嶽切,音角。《說文》寤也。《廣韻》曉也。《書·說命》念終始典於學,厥德修罔覺。《公羊傳·昭三十一年》叔術覺焉。《注》覺,悟也。《莊子·齊物論》且有大覺,而後知此大夢也。《白虎通》學之為言覺也,悟所不知也。


:《唐韻》、《正韻》:胡駕切,《集韻》、《韻會》:亥駕切,並音暇。四時,二曰夏。《釋名》:假也。寬假萬物,使生長也。《前漢·魏相傳》:南方之神炎帝,秉禮,執衡,司夏。又《廣韻》:胡雅切,《集韻》、《韻會》、《正韻》:亥雅切,並音下。中國曰“華夏”。《書·康誥》:用肇造我區夏。《詩·周頌》:肆於時夏。


:〔古文〕《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》式針切,音。水名。《說文》水出桂陽南平,西入營道。又邃也。《增韻》深者,淺之對。《詩·邶風》深則厲,淺則揭。
又深微也。《易·系辭》惟深也能通天下之志。又藏也。《周禮·冬官考工記》梓人必深其爪。又衣名。《禮·深衣疏》衣裳相連,被體深邃,故謂之深。
又州名。《韻會》後漢博陸郡,隋置深州。《廣輿記》今屬眞定府。又《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》式禁切,音諗。度淺深曰深。《周禮·地官》以土圭測土深。


连雨不知春去,一晴方觉夏深问答
连雨不知春去,一晴方觉夏深

连雨不知春去 一晴方觉夏深什么寓意?

答:寓意:形容时间过的很快,晴雨交替的时间变换之中,已经是春去夏来了。 诗歌:《喜晴》宋代·范成大 窗间梅熟落蒂,墙下笋成出林。连雨不知春去,一晴方觉夏深。 译文: 窗户之间的梅子熟了之后落了下来,墙下的竹笋长成了竹林。雨不断地下,晴下来的时候甚至不知道春天已经过去,夏天都很晚了。


连雨不知春去,一晴方觉夏深是什么意思?

答:意思是:雨不断地下,晴下来的时候甚至不知道春天已经过去,夏天都很晚了。 出处:《喜晴》是宋代诗人范成大创作的一首七言绝句。范成大喜欢在窗前种梅树,夏可尝青梅,冬可赏梅花。这首诗大概[意思是说窗前的梅子熟落蒂了,墙角下的竹笋也长成了林。整天下雨都不知道春天已经结束了,天一晴才发现原来已到深夏。

连雨不知春去,一晴方觉夏深翻译】:

英:Even the rain does not know the spring, a clear side feel deep summer

德:Auch der Regen kennt den Frühling nicht, eine klare Seite fühlt tiefen Sommer

韩:비가 내리면 봄을 알지 못하고 맑아지면 여름이 깊어지는 것을 알게 된다.

繁:連雨不知春去,一晴方覺夏深
本文图片皆有版权,未经允许,禁止转载,文章链接:
http://www.haoshiwen.org/view.php?id=76820


精彩推荐

范成大的古诗大全

作者介绍

范成大
{$view->author} 范成大(1126-1193),字致能,号称石湖居士。汉族,平江吴县(今江苏苏州)人。南宋诗人。谥文穆。从江西派入手,后学习中、晚唐诗,继承了白居易、王建、张籍等诗人新乐府的现实主义精神,终于自成一家。风格平易浅显、清新妩媚。诗题材广泛,以反映农村社会生活内容的作品成就最高。他与杨万里、陆游、尤袤合称南宋“中兴四大诗人”。.▶

范成大诗词名言

 • 四时田园杂兴其二<拼音,平仄及答案>

  méi zǐ jīn huáng xìng zǐ féi ,mài huā xuě bái cài huā xī   梅子金黄杏子肥,麦花雪白菜花稀。 古:平仄平平仄仄平 仄平仄仄仄平平◆稀【上平五微】 今:平仄平平仄仄平 仄平仄平仄平平◆稀【十二齐,i,er,ü】 rì zhǎng lí luò wú rén guò ,wéi yǒu qīng tíng jiá dié

 • 四时田园杂兴其一<读音平仄>

  四时田园杂兴其一《读音与平仄》 zhòu chū yún tián yè jì má,   昼出耘田夜绩麻, 古:仄仄平平仄仄平&

 • 【梅子金黄杏子肥,麦花雪白菜花稀】

  méi zǐ jīn huáng xìng zǐ féi ,mài huā xuě bái cài huā xī   梅子金黄杏子肥,麦花雪白菜花稀 古:平仄平平仄仄平 仄平仄仄仄平平 ◆稀【上平五微】 今:平仄平平仄仄平 仄平仄平仄平平 ◆稀【十二齐,i,er,ü】 出自:范成大《四时田园杂兴》 作品原文: 梅子

 • 【连雨不知春去,一晴方觉夏深】

  lián yǔ bú zhī chūn qù ,yī qíng fāng jiào xià shēn   连雨不知春去,一晴方觉夏深 古:平仄通平平仄 仄平平仄仄通 ◆深【下平十二侵】【去声二十七沁】 今:平仄通平平仄 通平平通仄平 ◆深【九文,en,in(ien),un(uen),ün(üen)】 出自:宋代·范成大《喜晴》 作品原文:

 • “连雨不知春去,一晴方觉夏深”

  lián yǔ bú zhī chūn qù ,yī qíng fāng jiào xià shēn   连雨不知春去,一晴方觉夏深 古:平仄通平平仄 仄平平仄仄通 ◆深【下平十二侵】【去声二十七沁】 今:平仄通平平仄 通平平通仄平 ◆深【九文,en,in(ien),un(

猜您喜欢的分类:

著名诗人

李白的古诗 杜甫的古诗​ 白居易的诗 辛弃疾的词 王维的诗

苏轼的词 李清照诗词 杜牧的诗 陆游的诗 陶渊明的诗

王安石的诗 曾国藩的诗 毛泽东诗词 岑参的诗 孟浩然的诗

贺知章的诗 王勃的诗 李商隐的诗 李贺的诗 柳宗元的诗

黄庭坚的诗 欧阳修的诗 梅尧臣的诗 文天祥的诗

杨万里的诗 范成大的诗 范仲淹的诗


© 2020好诗文网 | 好诗大全 诗句大全 古文翻译 唐诗三百首 宋词精选 元曲精选  古诗文网